SDH Horní Dubenky

SDH Horní Dubenky

Historie

 

    Hasičský sbor v Horních Dubenkách byl založen v únoru 1900. Iniciátorem a hybnou osobností vytvoření sboru byl pan Josef Drápal, rolník a poštmistr. Vedlo ho k tomu uvědomění nebezpečnosti plynoucí z častých požárů a v neposlední řadě i příklad okolních obcí. Ustavující valná hromada se konala v únoru 1900. Byl zvolen výbor nového spolku a schváleny stanovy. Tehdejší kronikář obce pan Josef Jansík zapsal o této události do obecní kroniky tento komentář: "Důležitou volností a částí samosprávy občanské jsou spolky, a tu lze říci, že až po roce 1848 byla občanstvu dána možnost slučovati se ve spolky. Ke vzniku prvního spolku, který se stal opravdu kulturním činitelem v obci, došlo až v roce 1900. Byl to Sbor dobrovolných hasičů, k jehož vzniku dal podnět pan Josef Drápal, rolník z Horních Dubenek, jenž byl i jeho prvním starostou. Sbor ze skromných začátků a malých podpor vzrůstal, takže do začátku opatřit si mohl dvě džberové stříkačky a dvoukolku. Později v roce 1910 zakoupena velká čtyřkolová vozová stříkačka. Myšlenka pomoci bližnímu je u hasičstva zajisté krásná, vždyť mimo úkol nejvlastnější chránit majetek rozbouřeným živlem ohrožený ukázněností celku pomáhají občané uchránit svoji beztak těžkou existenci. Hasičský spolek pak byl v Horních Dubenkách též jediným střediskem, jenž vedle školy uvědomoval lid. Zdejší Sbor dobrovolných hasičů patří k "České ústřední jednotě hasičské na Moravě", jenž má i svoji "Vzájemnou pojišťovnu hasičskou", jejímž pojišťovacím inspektorem pro obec byl po dlouhá léta pan řídící učitel Harcuba a to až do roku 1922, po něm pak pan Karel Pokorný, obchodník v Horních Dubenkách". (Potud citát z kroniky).

 
KONEC